X-Turion Lifestyle แนวคิดการบริหารประเทศของจีน

แนวคิดการบริหารประเทศของจีน


ขนส่งจากจีน

จีนสามารถดึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ ในปี พ.ศ.2521 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของจีนอยู่ที่ 35.5 พันล้านหยวน ต่อมาภายในปี พ.ศ.2560 การนำเข้าและส่งออกของจีนมีมูลค่า 27.8 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 782.82 เท่าของปี พ.ศ.2521 การนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดของจีนคิดเป็น 9.7 เปอร์เซ็นต์ ของยอดรวมของโลก ในปี พ.ศ.2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนมีมูลค่าถึง 196 พันล้านเหรียญดอลลาร์ และเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับสองของโลก สัดส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของโลกมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ”

แนวคิดในการบริหารประเทศของจีนมีทั้งหมด 14 ข้อ


1. ดูแลให้พรรคเป็นผู้นำในการทำงานทั้งหมด ใช้พรรคผู้นำดูแลรวมในทุกพื้นที่
2. มุ่งมั่นในแนวทางที่เน้นผู้คนเป็นหลัก เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
3. การปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นจัดการกับความล้าสมัย
4. ใช้วิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนา นวัตกรรมการประสานงานการพัฒนาและเปิดกว้างสำหรับทุกคน
5. เห็นว่าคนที่ทำงานในประเทศ สนับสนุนและปรับปรุงระบบการประชุมของประชาชน โดยการนำ แนวความคิดของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกัน
6. ดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติ กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
7. การสนับสนุนคุณค่าทางสังคมนิยมหลัก ได้แก่ ความเจริญรุ่งเรือง ประชาธิปไตย สุภาพ สามัคคี เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม กฎของกฎหมาย รักชาติ อุทิศตน ความสมบูรณ์ และ มิตรภาพ
8. ดูแลและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของการ พัฒนา
9. สร้างความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาสิ่งต่างๆ โดยคำนึงถึงธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
10. แสวงหาแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทั้งการพัฒนาและการ รักษาความปลอดภัยพร้อมที่จะปกป้องเมื่อถึงเวลาอันตราย
11. เสริมสร้างความเป็นผู้นำของพรรคอย่างเข้มแข็งต่อกองกำลังของประชาชน
12. การสนับสนุนหลักการของ “หนึ่งประเทศสองระบบ” และการส่งเสริมการรวมชาติ
13. การส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติ
14. การบริหารจัดการอย่างเต็มที่และเข้มงวดซึ่งหลักการทั้ง14ข้อที่ได้กล่าวมานี้แหละที่เป็นตัวการสำคัญทำให้ประเทศจีนนั้นประสบความสำเร็จทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยถ้าพูดถึงการขนส่งจากจีนไปยังประเทศต่างๆนั้น ถือว่ามากเลยทีเดียวและการขนส่งจากจีนในแต่ละครั้งก็มีสินค้ามากมายที่ถูกขนส่งหรือส่งออกไป ทำให้ประเทศนั้นมีรายได้มหาศาล