X-Turion Lifestyle ส่วนประสมการตลาดในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok

ส่วนประสมการตลาดในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok


บุหรี่ไฟฟ้า Smok

ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok เป็นสินค้าและบริการที่นำเสนอต่อผู้บริโภคหรือตลาดกลยุทธ์ โดยหัวใจหลักในการทำธุรกิจ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ จำเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด ตังต่อไปนี้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

  • ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า Smok เป็นสิ่งที่สนองความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคได้ คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบความต้องการนั้นให้แก่ลูกค้า โดยผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ 
  • ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
  • ด้านราคา (Price)

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า Smok อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value)  ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นควรกำหนดราคาการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน ซึ่งจะง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่ต่างกัน

  • ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอบริการบุหรี่ไฟฟ้า Smok ให้แก่ผู้บริโภค ประกอบด้วยทำเลที่ตั้ง ช่องทางในการจัดจำหน่าย ต้องพิจารณาถึงความสะดวกของผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ  

  • ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เป็นการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า Smok ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้บริการ 

  • ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)

ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กร โดยสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok จะต้องให้ความสำคัญกับผุ้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคร มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok

  • ด้านกายภาพและการนำเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)

สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งที่สร้างขึ้น โดยพยายามสร้างคุณภาพ รวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริโภค

  • ด้านกระบวนการ (Process) 

เป็นการสร้างกระบวนการที่วางแผนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ดำเนินการต่อไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นแบบแผนเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสม และให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า Smok ดำเนินการต่อไปได้อย่างมั่งคง