X-Turion Blogging ทำไมต้องมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ

ทำไมต้องมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ


เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หนึ่งในเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่สำคัญก็คือ เครื่องวัดคุณภาพอากาศเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีการใช้งานของเครื่องจักรจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างหนาแน่น เพราะเหตุใดเครื่องวัดคุณภาพอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ตามไปดูสามเหตุผลจำเป็นของการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศกัน

ข้อแรกที่ทำให้เครื่องวัดคุณภาพอากาศมีความจำเป็นโดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมคือ การควบคุมปัจจัยต่างๆ ของการผลิต ในการผลิตงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องระมัดระวังปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการปนเปื้อนจากสภาพอากาศ สภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองอาจสะสมและจับตัวที่เครื่องจักรที่มีความสำคัญหรือต้องการการทำงานที่ลื่นไหล หากมีการจับตัวของฝุ่นละอองก็จะทำให้เครื่องจักรติดขัดจนเกิดอันตรายระหว่างกระบวนการผลิต เกิดความเสียหายและเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้ การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า นอกจากนี้ การปนเปื้อนของอากาศอาจทำให้ผลการวิจัยหรือวิเคราะห์รวมไปถึงกระบวนการผลิตเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการควบคุมมาตรฐานในการงานผลิตได้ด้วย

ข้อที่สองที่ทำให้เครื่องวัดคุณภาพอากาศมีความจำเป็นคือการรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้ทดลองหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันตราย ดังที่กล่าวไปว่าสภาพอากาศอาจปนเปื้อนได้ง่ายทั้งจากกระบวนการผลิตเองหรือสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุหรือสสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการผลิต ซึ่งสามารถแพร่ทางอากาศและทำให้อากาศเป็นพิษได้โดยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น การใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศจะช่วยตรวจจับสิ่งอันตรายและแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ตัวก่อนเกิดอันตราย ไม่ให้สสารที่อันตรายนั้นจับตัวในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานได้

ข้อสุดท้ายคือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กอย่าง ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณมากขึ้น ในปัจจุบันมีการสะสมและแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นเหตุมาจากการจราจรในเมืองที่คับคั่งทำให้ควันเสียจากรถยนต์ได้ลอยสะสมในอากาศและก่อตัวเป็นฝุ่นละอองที่ยากต่อการหลบเลี่ยง โดยในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัสดุหินจะยิ่งทวีความรุนแรงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีพิษ การใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศจะช่วยตรวจจับฝุ่นละอองเหล่านี้และประเมินอันตรายได้

เครื่องวัดคุณภาพอากาศจึงช่วยป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้การรักษามาตรฐานในงานผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้นและช่วยป้องกันมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน